Maajhi Renuka Mauli Lyrics

Mazi Renuka Mauli Lyrics

mazi renuka mauli

Maajhi Renuka Mauli Lyrics in Marathi

माझी रेणुका माऊली

माझी रेणुका माऊली, कल्पवृक्षाची साऊली ।
जैसी वत्सालागी गाय तैसी अनाथांची माय ॥१॥

हाकेसरशी घाई घाई वेगे धावतची पायी ।
आली तापल्या उन्हात, नाही आळस मनात ॥२॥

खाली बैस घे आराम, मुखावरती आला घाम ।
विष्णुदास आदराने वारा घाली पदराने ॥३॥

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *