Tagged: shukra kavacham

Shukra Kavacham in Sanskrit 0

Shukra Kavacham in Sanskrit

Shukra Kavacham ॥ शुक्रकवचम् ॥ श्रीगणेशाय नमः । मृणालकुन्देन्दुपयोजसुप्रभं पीताम्बरं प्रसृतमक्षमालिनम् । समस्तशास्त्रार्थविधिं महान्तं ध्यायेत्कविं वाञ्छितमर्थसिद्धये ॥ १॥ ॐ शिरो मे भार्गवः पातु भालं पातु ग्रहाधिपः । नेत्रे दैत्यगुरुः पातु श्रोत्रे मे चन्दनद्युतिः ॥...