Tagged: navagraha kavach

Navagraha Kavacham 0

Navagraha Kavacham in Sanskrit

Navagraha Kavacham – ॥ नवग्रहकवचम् ॥ ब्रह्मोवाच । शिरो मे पातु मार्ताण्डो कपालं रोहिणीपतिः । मुखमङ्गारकः पातु कण्ठश्च शशिनन्दनः । बुद्धिं जीवः सदा पातु हृदयं भृगुनन्दनः । जठरञ्च शनिः पातु जिह्वां मे दितिनन्दनः ।...