Tagged: budha kavacham

budha kavacham 0

Budha Kavacham in Sanskrit

Budha Kavacham – ॥ बुधकवचम् ॥ श्रीगणेशाय नमः । अस्य श्रीबुधकवचस्तोत्रमन्त्रस्य कश्यप ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, बुधो देवता, बुधप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः । बुधस्तु पुस्तकधरः कुङ्कुमस्य समद्युतिः । पीताम्बरधरः पातु पीतमाल्यानुलेपनः ॥ १॥ कटिं च पातु...