Category: Santa Vani

Nako devraya anta aata pahu 2

Nako devraya anta aata pahu – नको देवराया अंत आता पाहू

Nako devraya anta aata pahu नको देवराया अंत आता पाहू Sant Kanhopatra संत कान्होपात्रा नको देवराया, अंत आता पाहू प्राण हा सवर्था, जाऊ पाहे हरिणीचे पाडस, व्याघ्रे धरियेले मजलागी जाहले तैसे देवा तुजविण ठाव...